Regels

Algemene voorwaarden van Con Mucho Gusto Spaans

1- Algemeen. Inschrijving. Lessen.  Deze regels zijn altijd van toepassing op alle door lerares aangeboden diensten, tenzij er schriftelijk iets anders is afgesproken.

1.1. Elk inschrijving die door lerares aan cursist is gevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij cursist uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de lessen / lesblok schriftelijk zijn/haar inschrijving annuleert.

1.2 Frequentie van de lessen om de leerdoelen te behalen is minimaal één les per week  Lessen worden gegeven in blokken van 10. Een studiejaar bestaat uit 4 blokken. Uitgezonderd zijn: vergevorderde cursisten die privéles nemen en kortdurende lesovereenkomsten zoals bijles, enz)  Tijdens officiële vakanties zijn er geen lessen.

1.3 Cursist(e) heeft recht, indien hij/zij dat wenst, op een losse proefles. Les wordt dan los betaald en verplicht cursist(e) niet tot verdere deelname aan lessen. Een proefles is alleen mogelijk als cursist kiest voor duo- of privélessen. Dit is niet mogelijk als er al een groep is gevormd.

Artikel 2. Verplichtingen lerares.  De lerares is verplicht er zorg voor te dragen dat:

2.1. Ze op tijd aanwezig is en een goede les wordt gegeven.

2.2. De les [bij tijdig verschijnen van cursist(en) ] de afgesproken minimale tijdsduur heeft  van 75 – 90 minuten voor groepslessen en 60 minuten voor privélessen.

2.3. Les wordt maximaal benut ten bate van de leerdoelen,  is leerzaam en interessant.  Er wordt voor een leuke en rustige lesomgeving gezorgd.

2.4. Alle noodzakelijke lesmiddelen aanwezig zijn, zoals woordenboeken, didaktische spelen, enz.

2.5 Ze bij verhindering alle cursisten tijdig daar op de hoogte van brengt. (minimaal 12 uur voor aanvang lesssen) Uitgezonderd: noodgevallen.

Artikel 3. Verplichtingen cursist. Algemeen.

3.1. Verzocht wordt aan cursisten om zich tijdens de les netjes te gedragen en aan de oefeningen en opdrachten  mee te doen.

3.2. Cursisten dienen zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de les en bij verhindering tijdig afzeggen. Voor Duo- en privélessen => Zonder tijdige afzegging (minimaal 1 werkdag v. tevoren, weekeinden tellen dus niet mee) wordt de les in rekening gebracht.  Eerstvolgende vaste les dient niet als inhaalles, want lessen worden niet doorgeschoven.  Gemiste groepslessen kunnen in een andere groep worden ingehaald. Dit kan tot 6 weken na de gemiste les. Daarna vervalt de les.  Gemiste groepslessen worden dus niet individueel doorgeschoven.  Zijn er geen andere groepen van een vergelijkbaar niveau beschikbaar of is cursist niet bereid om een keertje met een andere groep les te nemen, dan is er hier niets aan te doen. Verantwoordelijkheid voor een gemiste les (= les werd gegeven, maar cursist was niet aanwezig) ligt altijd bij cursist(e).

3.3. Cursisten dienen zich te houden aan de afgesproken lesduur. Dit is één uur voor privélessen, en tussen 75 en 90 minuten voor groepslessen (groep = meer d. 3 cursisten). Duurt de les langer dan afgesproken (+ 20 min.)  dan zouden extra kosten in rekening gebracht kunnen worden.

3.4. Bij te laat verschijnen, zal lesduur verkort worden met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient alsnog de volledige lestijd betaald te worden.

Verder geldt er bij lessen in groepsverband het volgende:

3.5 Cursist is lid is van een groep en past zich aan de groep aan en niet andersom.

3.6 Cursist(e) kan voor groepslessen terecht op de afgesproken dag(en) en datum(s) samen met de overige groepsleden. Hiervoor is het handig als cursist met de lessen rekening houdt in zijn agenda. Er zijn meestal mogelijkheden om gemiste groepslessen in te halen, maar dat verschilt per periode. Hou hier dus rekening mee.

3.7 Cursisten die deelnemen aan groepslessen dienen rekening te houden met de mogelijkheid dat er soms groepen bij elkaar worden gevoegd, en dat er wel eens cursisten uit een andere groep een les komen inhalen. Een reden tot samenvoegen kan zijn bv. indien na verloop van tijd 2 of 3 personen overblijven.

Artikel 4. Betaling en recht op restitutie van lesgeld.

4.1 Een vreemde taal leer je niet in één lesuur. Er zijn een aantal lessen nodig met een bepaalde regelmaat, wil men resultaten behalen. Cursisten  verbinden zich bij inschrijving en tot wederopzegging aan deelname aan de door lerares aangeboden lessen. Deze lessen worden gegeven  in blokken van 10 (mogelijk zowel bij groeps- duo- en privéles) of per lesblok van 4 (bij privé en duoles) Als cursist(e) geen lessen meer wil volgen, dan is dat geen enkel probleem:  het volstaat met dit schriftelijk aan lerares te melden ( minimaal 7 dagen voor aanvang van de eerstvolgende lesblok).  In dat geval heeft cursist altijd recht op restitutie van lesgeld  (eventueel na aftrek van door lerares gemaakte kosten)  Bij tussentijds stoppen (midden in de lesblok) is restitutie van cursusgeld voor die lesblok niet mogelijk.

4.3 De lerares is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen. Ze dient haar cursisten hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte te brengen.  In geval van niet akkoord zijn met nieuwe prijs heeft cursist het recht om de lesovereenkomst per direct te ontbinden. Dit kan tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.

4.3- Betaling dient vóór aanvang van de lessen voldaan te zijn. Voor groepslessen is dat aan het begin van een lesblok. Bij kortere lesovereenkomsten (bijles, hulp bij examens, enz.) dienen de afzonderlijke lessen vooraf betaald te worden. Dwz dat men de eerste les voor die huidige en de volgende les betaalt.  Zonder betaling zal toegang tot de les worden geweigerd. Prijzen zijn inclusief btw en (tenzij anders vermeld in cursus info) exclusief lesboeken.

4.4 Voor duo- en privélessen mag men per 4 of per 10 lessen betalen. Voor kortere lesovereenkomsten (bijles) dient er altijd één les vooraf betaald te zijn.

4.5  Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft lerares het recht om de lesovereenkomst en alle verdere overeenkomsten docht niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen

4.6 Mocht de lerares langdurig (meer dan 8 weken ) niet in staat zijn om les te geven (schoolvakanties niet meegeteld) dan kan besloten worden om de lesovereenkomst te beëindigen. In dat geval is er recht op restitutie van reeds betaalde lesgeld voor niet genoten lessen, aftrek van eventuele door lerares gemaakte kosten is mogelijk.

.Artikel 5. Beëindigen van de lesovereenkomst

5.1. Zowel de lerares als de cursist heeft het recht om de lesovereenkomst aan het eind van elke 10-lessenblok te beëindigen. Dit is mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de volgende 10-lessenblok. Als er sprake is van een vooruitbetaald bedrag voor de eestvolgende lesblok, heeft cursist recht op restitutie van het lesgeld. Aftrek is mogelijk van eventuele door de lerares gemaakte kosten, bv. voor lesmateriaal of voorbereiding lessen.

5.2 Reeds betaalde en door toedoen cursist(e)  niet genoten lessen vervallen aan het einde van het cursusjaar.

Artikel 6. Klachten

De cursist die klachten heeft over lessen kan deze schriftelijk voorleggen aan  de lerares.

 

Regels voor cadeaubonnen:

1- Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

2- AUB. slechts één cadeaubon per persoon / per keer inwisselen.

3- Het is mogelijk om een cadeaubon dat op uw naam staat aan iemand anders te geven, bv. een vriend(in) of familielid.

4- Cadeaubonnen zijn in te zetten voor alle soorten lessen: zowel groeps-, duo-, als privélessen en ook voor workshops.

5- Alleen geldig voor diensten van Con Mucho Gusto (dus niet voor diensten die door derden worden aangeboden, al dan niet in samenwerking met CMG)

6- Cadeaubonnen zijn geldig t/m datum die op bon staat vermeld.

&- Een cadeaubon is niet geldig in combinatie met adere aanbiedingen (tenzij anders vermeld)